Stadgar för Club Renault Sverige

§1. Målsättning

1:1 Klubbens namn skall vara Club Renault Sverige.
1:2 Klubbens ändamål är att samla ägare till Renaultfordon, söka underlättande ägande av dessa samt att sprida intresset oh kunnandet om dessa.
1:3 Klubben skall verka för en god anda medlemmarna emellan.

§2. Medlemskap

2:1 Envar som har intresse för enskild modell, eller ett allmänt Renaultintresse och/eller innehar ett fordon av Renaults tillverkning, äger rätt att bli medlem.
2:2 En medlem som allvarligt skadar eller motarbetar klubbens strävan av årsmötet kan uteslutas ur klubben.
2:3 Medlemskap omfattar samtliga familjemedlemmar boende på samma adress. Dock endast en röst per betalande medlem vid omröstning på årsmöte.
2:4 Medlem som synnerligen förtjänstfullt gagnat klubbens syften kan av årsmötet utses till hedersmedlem.

§3. Årsmöte

3:1 Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls varje kalenderår under perioden 1 juli -30 september. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan fastställt datum.
3:2 Vid ordinarie årsmöte skall styrelse väljas: Ordförande, kassör, sekreterare, 2 ledamöter, 1 suppleant och 1 revisor.
3:3 Ledamöterna väljs för en tid av två år i taget med överlappning mellan minst två ledamöter, dock alltid mellan ordförande och kassör.
3:4 Dagordning fastställes av styrelsen innan årsmöte och skall följa gängse föreningspraxis.
3:5 Ledamot av styrelsen får ej rösta beträffande ansvarsfrihet.
3:6 Ordförande äger utslagsröst.
3:7 Extra årsmöte sammankallas om minst 20 % av medlemmarna så begär.
3:8 Styrelsen äger rätt att själv besluta om åtgärder under verksamhetsåret, förutsatt att klubbens stadgar inte förbises eller förbigås.
3:9 Ordförande eller kassör äger rätt att teckna klubben var för sig.
3:10 Stadgeändring kommer till stånd först sedan två på varandra följande årsmöten så godkänt.
3:11 Klubbens upplösande beslutas på förekommande fall av två på varandra följande årsmöten.
3:12 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmöte.
3:13 Årsavgiften fastställs av årsmötet och skall indrivas genom kassörens försorg. Denna skall vara betald senast den 30 december.

§4. Räkenskapsår

4:1 Klubbens räkenskapsår skall vara 1 juli till den 30 juni.

Dessa stadgar antogs enhälligt vid klubbens ordinarie årsmöte den 2007-04-22